სტრუქტურა

  „გირო კრედიტის" წინსვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი პროფესიონალი კადრები და ეფექტური გუნდური საქმიანობაა. 

 

          ორგანიზაციის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო ფირმის საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ არჩეული დირექტორი.

          ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა განყოფილება (სალომბარდო, სავალუტო,საბუღალტრო, სამეურნეო, სააღრიცხვო, იურიდიული,აუდიტორული,AML და ..), რომელთა მართვასაც ახორციელებენ შესაბამისი მენეჯერები.

 

 

 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

  

შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი