სტრუქტურა

  „გირო კრედიტის" წინსვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი პროფესიონალი კადრები და ეფექტური გუნდური საქმიანობაა. 

 

          ორგანიზაციის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო ფირმის საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ არჩეული დირექტორი.

          ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა განყოფილება (სალომბარდო, სავალუტო,საბუღალტრო, სამეურნეო, სააღრიცხვო, იურიდიული,აუდიტორული,AML და ..), რომელთა მართვასაც ახორციელებენ შესაბამისი მენეჯერები.

  

შეავსე განაცხადი

დაითვალე სარგებელი