იპოთეკური სესხი

  "გირო კრედიტი" გთავაზობთ იპოთეკურ სესხებს გამარტივებულ  და საუკეთესო პირობებში.

  აღნიშნული სესხი არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტაციას(სახელფასო ცნობას,საბანკო ისტორიას და ა.შ),გაიცემა უძრავი ქონების მყარი გარანტიით,თბილისის მაშტაბით.პირადობის მოწმობის საფუძველზე და თავდების უზრუნველყოფით.

 

იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების მყარი გარანტიით:

     

        *საცხოვრებელი ბინა (თბილისის მაშტაბით)

        *საკუთარი სახლი

        *კომერციული ფართი 

სესხი გაიცემა  100 000 ლარამდე

 

 

     სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „გირო კრედიტის“ ფილიალებში.შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით   უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება. ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება  ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით.


   

          

    საჭირო საბუთები:

   

     • მესაკუთრის პირადობის მოწმობა

     • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

     • თავდების პირადობის მოწმობა

 

 

სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, ფიზიკურ პირებზე.

სესხი გაიცემა ეროვნულ/უცხოურ ვალუტაში, იურიდიულ პირებზე.

 

 

 

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ შპს მისო „გირო კრედიტში“ ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას,გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და გაითვალისწინოთ: შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „გირო კრედიტი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.