იპოთეკური სესხი

  "გირო კრედიტი" გთავაზობთ იპოთეკურ სესხებს გამარტივებულ  და საუკეთესო პირობებში.

  აღნიშნული სესხი არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტაციას(სახელფასო ცნობას,საბანკო ისტორიას და ა.შ),გაიცემა უძრავი ქონების მყარი გარანტიით,თბილისის მაშტაბით.პირადობის მოწმობის საფუძველზე და თავდების უზრუნველყოფით.

 

იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების მყარი გარანტიით:

     

        *საცხოვრებელი ბინა (თბილისის მაშტაბით)

        *საკუთარი სახლი

        *კომერციული ფართი 

 

 

     სესხის პროცენტის და ძირის დაფარვის გადახდა შესაძლებელია „გირო კრედიტის“ ფილიალებში.შესაძლებელია ძირის შემცირება ყოველგვარი წინსწრების გადახდის პირგასამტეხლოს გარეშე (გარდა ანუიტეტური ტიპის სესხისა), ძირის შემცირების შემთხვევაში იხდით   უკვე შემცირებულ ძირზე დარიცხულ პროცენტს,სესხის დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი.საჭიროების შემთხვევაში კი საკრედიტო ხაზით განსაზღვრული ლიმიტის ათვისება. ასევე გთავაზობთ გადახდის ანუიტეტურ გრაფიკს, როდესაც სესხი იფარება  ეტაპობრივად, ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის თანაბარი ყოველთვიური შენატანებით.


   

          

    საჭირო საბუთები:

   

     • მესაკუთრის პირადობის მოწმობა

     • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

     • თავდების პირადობის მოწმობა

 

 

სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, ფიზიკურ პირებზე.

სესხი გაიცემა ეროვნულ/უცხოურ ვალუტაში, იურიდიულ პირებზე.